BHP Bezpieczeństwo oraz uruchamianie silników

Wstęp

Prosimy zwracać uwagę na niebezpieczne elementy wirujące maszyn, powierzchnia obudowy silników może być gorąca. Wszystkie prace związane z transportem, podłączeniem oraz uruchomieniem powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony fachowy personel (patrz VDE 0105; IEC 364). Niefachowe postępowanie może skutkować obrażeniami ciała oraz stratami materialnymi. Zwracać uwagę na przepisy obowiązujące w danym kraju oraz na specyfikację danej maszyny.

Zastosowanie

Silniki mają zastosowanie we wszelkiego rodzaju maszynach przemysłowych. Silniki są zgodne ze zharmonizowanymi normami PN EN60034 (VDE 0530). Zabronione jest stosowanie silników w obszarach zagrożonych wybuchem, chyba ze ustalono inaczej (patrz dokumentacja handlowa). W przypadku zastosowania silnika w gospodarstwie domowym należy odpowiednio zabezpieczyć silnik przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.

Silniki standardowo pracują w temperaturze -20°C do +40°C na wysokości < 1000m nad poziom morza. W innych przypadkach należy zwracać uwagę na dane tabliczki znamionowej. Dane tabliczki znamionowej muszą uwzględniać warunki geograficzne i otoczenie silnika.

Silniki elektryczne - zgodnie z 89/392/EWG - stanowią część maszyny. Odbiór jest możliwy po stwierdzenia zgodności produktu finalnego z powyższą normą (patrz PN EN 60204-1).

Transport, magazynowanie

Na liście przewozowym spedytora należy zaznaczyć wszystkie niezgodności i uszkodzenia towaru; w szczególnym przypadku zabronione jest uruchamianie takiego silnika. Ucho transportowe silnika musi być dobrze przykręcone. W uzasadnionych przypadkach można stosować dodatkowe zabezpieczenia do transportu jak np. prowadnice do pasów transportowych itp.

Silniki zabezpieczane są do transportu dodatkowo śrubami. Śruby te można też użyć do transportu wewnątrzzakładowego. Silniki należy magazynować w pomieszczeniu suchym i bezpyłowym. Nie składować na elementach wibracyjnych (veff <0,2mm/s, możliwe uszkodzenie łożysk). Przy dłuższym składowaniu smar łożyska traci swoje właściwości. Przed podłączeniem należy sprawdzić stan izolacji. Przy wartościach <1kΩ na każdy Volt napięcia pomiarowego należy uzwojenia wysuszyć.

Silniki z łożyskami walcowymi mogą przy zbyt małych siłach poprzecznych ulec uszkodzeniu. Siły poprzeczne/promieniowe powinny wynosić przynajmniej 30% znamionowej wartości dopuszczalnej – patrz katalog. Dlatego nie zaleca się stosowania łożysk walcowych do napędu bezpośredniego lub poprzez sprzęgło.

Montaż mechaniczny

Zwracać uwagę na prawidłowe mocowania łap i kołnierzy oraz na dokładne osiowanie układu. Unikać rezonansów mechanicznych na podstawowej częstotliwości sieci oraz na jej pierwszej harmonicznej. Przekręcić wirnik ręcznie i zwrócić uwagę na ewentualne opory i nietypowe hałasy. Sprawdzić kierunek obrotów całego układu sprzęglonego.

Elementy napędowe (koła, pasy, sprzęgła itd) należy ściągać tylko odpowiednimi narzędziami (podgrzewać!) Unikać niedopuszczalnych napięć pasów klinowych. Wyważanie podane jest w kartach silnika(H = półklin, F = klin). Przy montażu układów napędowych skontrolować wyważanie poszczególnych elementów! Podczas pracy wałkiem w dół zaleca się stosowanie daszka ochronnego, podczas pracy wałkiem w górę zaleca się stosowanie pokrywy bocznej, która chroni wentylator silnika przed przypadkowym wpadnięciem obcych ciał.

Dbać o odpowiednie chłodzenie! Medium chłodzące nie może być ponownie zasysane. Po dłuższym niż 12 miesięcy okresie magazynowania należy sprawdzić stan smaru w łożyskach. Jeżeli stwierdzono, że smar jest zabrudzony, (woda kondensacyjna prowadzi do zmiany konsystencji smaru) to musi być on wymieniony. Wymiana smaru następuje zawsze po 3 latach magazynowania.

Montaż elektryczny

Wszystkie prace podłączeniowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel. Podłączenie należy dokonać przy odłączonym napięciu. Zasilanie powinno być zabezpieczone przed nieumyślnym ponownym włączeniem. Dotyczy to również układów pomocniczych (np. ogrzewanie postojowe).

Sprawdzić czy pracujemy bez zasilania!

Maksymalne tolerancje podano w PN EN 60034-1 / IEC 34-1- Napięcie +/-5%, częstotliwość +/-2% Przewody zasilające muszą mieć pewny kontakt a śruby na listwie tak dokręcone, aby gwarantowały stały przepływ prądu (końcówki drutu nie mogą odstawać); końcówki przewodów muszą być odpowiednio zarobione i zaizolowane.

Momenty dokręcania śrub przyłączeniowych na listwie
Gwint M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Moment klucza (Nm) 0,8 - 1,2 1,8 - 2,5 2,7 - 4 5,5 - 8 9 - 13 16 - 20 36 - 40

Odstęp pomiędzy dwoma niezaizolowanymi przewodami oraz do uziemienia powinien być nie mniejszy niż 10 mm (Un=750V).

W skrzynce przyłączeniowej nie mogą się znajdować żadne obce ciała, skrzynka ma być czysta i sucha. Niewykorzystane otwory na przewody należy zamknąć a cała skrzynka ma być szczelna od kurzu i wody.

Przy próbie biegu jałowego należy zabezpieczyć klin. Przy silnikach z hamulcem najpierw sprawdzić poprawne działanie hamulca.

Prawidłowa praca silnika

Drgania veff > 3,5mm/s (PN < 15kW) lub eff > 4,5mm/s (PN > 15kW) są niedopuszczalne. Przy zauważonych zmianach, które mogą odbiegać od normy – n.p. wysoka temperatura, hałas, drgania - należy silnik wyłączyć. Sprawdzić ewentualną przyczynę, o zaistnialym fakcie poinformować producenta. Układy zabezpieczające podczas prób uruchamiania rownież muszą być podłączone. Przy silnych zabrudzeniach należy silnik umyć, zabrudzenie usunąć. Ewentualne otwory na wodę kondensacyjną udrożnić!

W silnikach nie posiadających smarowniczki należy wymieniać łożyska zgodnie z zaleceniami producenta, najpóźniej jednak po 3 latach. Silniki wyposażone w łożyska ze smarowniczkami należy smarować podczas pracy silnika.

Inne informacje

Zwracać uwagę na informacje o innych dodatkowych przyłączach i wyposażeniu!